એડહેસન્સ

દેશ
થીમ
પ્રકાર
તારીખ

કોંચિયાઝ માર્કેટ તરીકે

કોંચિયાઝ માર્કેટ તરીકે
ક્ષેત્ર: અન્ય થીમ્સ
મૂળ દેશ: એસ્પાના
એડહેશન તારીખ: 19 માર્ચ 2020

એ "કુરકાડો જેમ કñનચીસ" એસોસિએશન એ કોરુઆનામાં "શાંતિ અને અહિંસા માટે 2 જી વિશ્વ માર્ચ" નું પાલન કરે છે.

એઆરસીઆઈ ટ્રાયસ્ટની પ્રાંતિક સમિતિ

આર્કી-ટ્રાઇસ્ટ -200x300
ક્ષેત્ર: સક્રિયતા
મૂળ દેશ: ઇટાલિયા
એડહેશન તારીખ: 11 માર્ચ 2020

એઆરસીઆઈ ટ્રાયસ્ટ પ્રાંતીય સમિતિ શાંતિ અને અહિંસા માટે 2 જી વિશ્વ માર્ચનું પાલન કરે છે.

કામદારો સમિતિઓ - એક કુરુઆ

કામદારોની કમિશન - એક કુરુઆ
ક્ષેત્ર: અન્ય થીમ્સ
મૂળ દેશ: એસ્પાના
એડહેશન તારીખ: 11 માર્ચ 2020

સીસી.ઓ.ઓ. "યુનિન કોમાર્કલ દ એ કોરુઆઆ" તેના જનરલ સેક્રેટરી ક્રિસ્ટબલ ગોન્ઝાલીઝ દ્વારા "શાંતિ અને અહિંસા માટે 2 જી વિશ્વ માર્ચ" નું પાલન કરે છે.

પેસ મિલાનો માટેનું ઘર

પેસ મિલાનો માટેનું ઘર
ક્ષેત્ર: શાંતિ અને અહિંસા
મૂળ દેશ: ઇટાલિયા
એડહેશન તારીખ: 21 ફેબ્રુઆરી 2020

કાસા દીઠ લા પેસ મિલાનો એસોસિએશન શાંતિ અને અહિંસા માટે 2 જી વિશ્વ માર્ચનું પાલન કરે છે.

એએનએડ રોંચી દેઇ લીજિયોનારી

એએનએડ રોંચી દેઇ લીજિયોનારી
ક્ષેત્ર: સક્રિયતા
મૂળ દેશ: ઇટાલિયા
એડહેશન તારીખ: 20 ફેબ્રુઆરી 2020

એએનએડ રોંચી દે લિજિયોનારી શાંતિ અને અહિંસા માટે 2 જી વિશ્વ માર્ચનું પાલન કરે છે

એઆરસીઆઈ બ્રેસિયાની પ્રાંતીય સમિતિ

એઆરસીઆઈ બ્રેસિયાની પ્રાંતીય સમિતિ
ક્ષેત્ર: અન્ય થીમ્સ
મૂળ દેશ: ઇટાલિયા
એડહેશન તારીખ: 20 ફેબ્રુઆરી 2020

બ્રેસિયાની એઆરસીઆઇ પ્રાંતિક સમિતિ, શાંતિ અને અહિંસા માટે 2 જી વિશ્વ માર્ચનું પાલન કરે છે.